EBK advocatuur is een advocatenkantoor met meerdere rechtsgebieden. Mr. Emine Baldan Kaya van EBK advocatuur biedt sinds 2012 deskundige ondersteuning binnen de volgende rechtsgebieden:Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Huurrecht
Faillissementsrecht
Personen-en familierecht
Wilt u meer informatie of een gratis vrijblijvend advies?
Klik dan op één van de onderstaande buttons of neem contact op via onderstaande gegevens.

mr. Emine Baldan Kaya
Tel: +31570 20 30 23
Mobiel: +316 30 77 25 08
baldan@ebkadvocatuur.nl
Adres:
Leeuwenbrug 89A (7411 TH) Deventer

© Emine Baldan Kaya. All rights reserved.

Advocaat

Mr. Emine Baldan Kaya is sinds 2012 actief als advocaat in Deventer.
Zij studeerde rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan de Universiteit van North Carolina in de Verenigde Staten.
Emine houdt sinds 2018 zelfstandig kantoor. Haar rechtsgebieden zijn:
- Arbeidsrecht
- Ondernemingsrecht
- Contractenrecht
- Huurrecht
- Faillissementsrecht
- Personen-en familierecht (echtscheidingen)
Tevens treedt mr. Emine Baldan Kaya op als curator in faillissementen.Mr. Baldan Kaya heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
- Arbeidsrecht
- Huurrecht
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.Het kantoor van EBK advocatuur bevindt zich direct naast het centraal station van Deventer.
EBK advocatuur is gehuisvest in de Leeuwenbrug 89A (7411 TH) te Deventer.
Wilt u in contact komen met mr. Emine Baldan Kaya voor een gratis en vrijblijvend advies?
Klik dan op de button contact of bel
+316 30 77 25 08

Neem contact op

Voor ondersteuning van
EBK advocatuur kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens
Tel: +31570 20 30 23
Mobiel: +316 30 77 25 08
E-mail: baldan@ebkadvocatuur.nl
Fax: +31570 20 30 24
Kantoor
Leeuwenbrug 89A (7411 TH) Deventer
KVK 71688161
U kunt ook een bericht achterlaten via dit contactformulier.

Bericht Goed ontvangen

We hebben uw bericht in goede orde ontvangen. U zult snel een reactie van ons ontvangen voor deskundige juridische ondersteuning.Voor dringende zaken kunt u uiteraard bellen naar +31630772508.

Türkce

EBK Avukatlık Bürosu Av. Emine Baldan Kaya tarafından Deventer’de kurulmuştur. Av. Emine Baldan Kaya Universiteit van Nijmegen (Hollanda) ve University of North Carolina (Amerika Birlesik Devletleri) Hukuk Fakültelerinden başarı ile mezun olmuştur. 2012 yılından itibaren avukat olarak Deventer’de görev yapmaktadır.EBK Avukatlık Bürosu müvekkillerine geniş bilgi ve tecrübesiyle sağlam temeller üzerine kurulu profesyonel hizmet sunmaktadır. Faaliyet alanlari:
- Iş & Işci Hukuku
- Kira Hukuku
- Aile & Boşanma Hukuku
- Sözleşmeler Hukuku
- Ticaret & lşletme Hukuku
- Icra & Iflas Hukuku
Emine Baldan Kaya ile iletişime geçmek için aşagadakı kontakt buttonuna basabilirsiniz veyahut
+31 630 77 25 08 arayabilirsiniz.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van EBK advocatuur
gevestigd te Deventer.
I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kantoor: EBK advocatuur, gevestigd te Deventer.
b. Cliënt: de contractspartij van Kantoor EBK advocatuur.
c. Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Kantoor: EBK advocatuur en/of de bij EBK advocatuur werkzame personen die EBK advocatuur bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt inschakelt.
e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die EBK advocatuur voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen EBK advocatuur en Cliënt.
h. Partijen: EBK advocatuur en Cliënt gezamenlijk.
i. Verschotten: de kosten die EBK advocatuur in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maakt, niet zijnde Honorarium of Kantoorkosten.
j. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld in artikel IV sub g, die EBK advocatuur uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de Cliënt en/of een wederpartij van de Cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van een van haar Stichtingen Derdengelden zijn bijgeschreven.
II. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
III. Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat EBK advocatuur deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan EBK advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan EBK advocatuur verbonden advocaten dan wel door andere bij EBK advocatuur werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.
b. Cliënt stemt ermee in dat EBK advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Indien er sprake is van ontstentenis of belet aan de zijde van EBK advocatuur voor de uitvoering van de opdracht, draagt zij zorg voor een adequate waarneming. EBK advocatuur brengt Cliënt daarvan op de hoogte.
c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBK advocatuur zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van EBK advocatuur niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst.
d. Cliënt stemt ermee in dat Kantoor digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.
e. Zowel Cliënt als EBK advocatuur is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
IV. Declaratie
a. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
b. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van EBK advocatuur bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
c. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
d. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, Honorarium verschuldigd voor de door Kantoor reeds verrichte werkzaamheden. Dit Honorarium bestaat uit de door Kantoor reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
e. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan Cliënt kan worden toegerekend, is Cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van EBK advocatuur verschuldigd het overeengekomen Honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Kantoor reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
f. Het onder d. en e. genoemde Honorarium wordt vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting.
g. EBK advocatuur is steeds gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst.
h. EBK advocatuur is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
i. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van Cliënt komen.
j. Als de Overeenkomst bestaat tussen EBK advocatuur en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.
V. Bedrijfsadvies Pakket
a. Indien opdrachtgever een Bedrijfsadvies Pakket afneemt van Kantoor geldt dit pakket voor de duur van één jaar.
b. Tussentijdse opzegging is mogelijk, maar Cliënt is in dat geval wel het jaarlijkse bedrag verschuldigd. Opzegging geschiedt tegen het einde van de contractsperiode met een opzegtermijn van één maand. Indien Cliënt niet (tijdig) opzegt, wordt het contract stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van één jaar.
c. De adviezen van Kantoor onder het Bedrijfsadvies Pakket dienen uitsluitend de belangen van Cliënt. Het is Cliënt niet toegestaan om het Bedrijfsadvies Pakket te gebruiken voor adviezen ten behoeve van derden (bijvoorbeeld klanten van Cliënt).
VI. Gefinancierde rechtsbijstand
a. EBK advocatuur staat cliënten bij die in aanmerking komt op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een Cliënt in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; www.rvr.org.
b. Indien voor Cliënt gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat Cliënt om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.
c. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ‘toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen Cliënt en Kantoor. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Kantoor bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
d. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de Cliënt de opdracht handhaaft, wordt door Kantoor met de Cliënt afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
e. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zal Cliënt het volledige honorarium dienen te voldoen over de gewerkte uren.
VII. Archivering van dossiers
a. EBK advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor Cliënt de van Cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na archivering zijn verstreken.
VIII. Betaling
a. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens EBK advocatuur gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bank- of girorekeningen ten name van EBK advocatuur of van de met EBK advocatuur gelieerde stichting derdengelden, dan wel in contanten betaalt aan één van de advocaten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum).
b. Cliënt is niet bevoegd het aan EBK advocatuur verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
c. Betaling van declaraties van EBK advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan EBK advocatuur een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.
d. Indien EBK advocatuur tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
e. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.
IX. Derdengelden
EBK advocatuur beschikt noch over een derdengeldrekening noch over een Stichting Derdengelden. Gelden van derden ten behoeve van de Cliënt zullen te allen tijde rechtstreeks aan de Cliënt worden overgemaakt.
X. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van EBK advocatuur jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids- verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag van € 10.000 of, indien het door Kantoor EBK advocatuur in rekening gebrachte Honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000, zo dat Honorarium ook daadwerkelijk door Cliënt is voldaan.
b. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van Kantoor zijn.
c. Bij het inschakelen door Kantoor van derden en bij het gebruik door Kantoor van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
d. Indien een beroep van Kantoor op het bepaalde onder Xc. in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder Xa.
e. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van EBK advocatuur en/of van haar leidinggevenden.
XI. Geschillen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Klachtenregeling

EBK advocatuur streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden behandeld.Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat.
Leidt het overleg met uw advocaat niet tot een oplossing, dan wordt uw klacht doorgeleid naar mevrouw mr. Malika Krabben Tmim. Zij zal binnen vier weken na binnenkomst de klacht in behandeling nemen en deze zo spoedig mogelijk afwikkelen. De klachtenbehandeling wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Mocht
de klachtenfunctionaris uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten Overijssel. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten staat beschreven hoe de deken de klacht behandelt (https://www.advocatenorde- overijssel.nl/2808/leidraad-klachtbehandeling-en-modellen).
Voor meer informatie over de Wet- en regelgeving advocatuur wordt verwezen naar de website van Overijsselse Advocatenorde (www.advocatenorde-overijssel.nl).

Privacyregeling

In het kader van onze dienstverlening verwerkt EBK advocatuur persoonsgegevens van haar cliënten en derden. Zij gaat hier vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig mee om. Zij verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is, voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van een specifiek belang (bijvoorbeeld marketing) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere zaken gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.IdentificatieEBK advocatuur is wettelijk verplicht om de identiteit van haar cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Zij noteert de geldigheidsduur van de kaart, het kaartnummer en de geboortedatum. In bepaalde gevallen, indien de wet haar hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteert zij ook het BSN of maakt zij een kopie van identiteitsbewijs dat we vervolgens opslaan in ons dossier.DienstverleningOm met haar cliënten en andere betrokken derden in een bepaald dossier te kunnen communiceren heeft EBK advocatuur hun contact- en adresgegevens nodig. Ook heeft zij andere (persoonlijke) informatie nodig over haar cliënten maar ook van derden. Deze persoonsgegevens, dat allerlei informatie kan omvatten, heeft zij nodig om haar kerntaak en dienstverlening, het verlenen van juridisch advies en bijstand, adequaat te kunnen uitoefenen.MarketingVerder gebruikt EBK advocatuur de e-mailgegevens en telefoonnummers van (de contactpersonen van) haar cliënten en relaties om hen te informeren over door haar georganiseerde events of om hen nieuwsbrieven te verzenden. In geval van bezwaar staakt zij deze verwerking.Professioneel beheer en beveiligingAlle persoonsgegevens bewaart EBK advocatuur in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maakt zij voor het beheer van haar digitale dossiers gebruik van professionele en ter zake gespecialiseerde dienstverleners.Persoonsgegevens delen met derdenPersoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet haar hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals de belastingdienst, arbiters, geschillencommissies en/of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij zaak betrokken derden zoals mediators. Verder verstrekt zij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.BewaartermijnPersoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na afronding van de zaak wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en de daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.RechtenU heeft het recht om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken of een beperking van de verwerking van een bepaald persoonsgegeven of het wissen daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om – op verzoek – persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen. Hierbij geldt wel de beperking dat EBk advocatuur kan besluiten om geen gehoor te geven aan deze verzoeken indien zij als gevolg daarvan in strijd zou handelen met haar (wettelijke) plicht op grond van de Advocatenwet en aanverwante wet- en regelgeving en/of in strijd zouden handelen met ons primaire plicht tot behartiging van de belangen van haar cliënten.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en er kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende instantie (de Autoriteit Persoonsgegevens).LinksDeze website bevat mogelijk links naar andere websites. EBK advocatuur draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.CookiesEBK advocatuur maakt geen gebruik van cookies. In eventuele records over bezoek van de website worden alleen anonieme gegevens bijgehouden.VragenHeeft u vragen of opmerkingen over de gehanteerde privacyregeling, neem dan contact met EBK advocatuur op via baldan@ebkadvocatuur.nl.